NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

C#m                 A                E  

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     B                   C#m  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

C#m         A                    E                B  

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        B7  

เพราะทรงนำข้าไป


  C#m  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

A  

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

E                                      B  

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

C#m   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

A  

ข้าจะเดินในทางพระองค์

E  

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

B  

เดินตามพระเยซู


C#m                 A                     E  

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       B  

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

C#m           A                     E  

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                B                      B7  

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

-3