top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Cm                 G#              D#

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     Bb                 Cm  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Cm         G#                  D#              Bb

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        Bb7

เพราะทรงนำข้าไป


  Cm  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

G#

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

D#                                    Bb

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Cm   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

G#

ข้าจะเดินในทางพระองค์

D#

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

Bb

เดินตามพระเยซู


Cm                 G#                   D#

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       Bb

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Cm           G#                   D#

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                Bb                    Bb7

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

-4
bottom of page