top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Bm                 G                D  

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     A                   Bm  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Bm         G                    D                A  

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        A7  

เพราะทรงนำข้าไป


  Bm  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

G  

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

D                                      A  

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Bm   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

G  

ข้าจะเดินในทางพระองค์

D  

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

A  

เดินตามพระเยซู


Bm                 G                     D  

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       A  

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Bm           G                     D  

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                A                      A7  

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

-5
bottom of page