top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Bbm                 F#              C#

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     G#                 Bbm  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Bbm         F#                  C#              G#

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        G#7

เพราะทรงนำข้าไป


  Bbm  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

F#

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

C#                                    G#

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Bbm   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

F#

ข้าจะเดินในทางพระองค์

C#

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

G#

เดินตามพระเยซู


Bbm                 F#                   C#

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       G#

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Bbm           F#                   C#

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                G#                    G#7

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

+6
bottom of page