top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Am                 F                C  

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     G                   Am  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Am         F                    C                G  

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        G7  

เพราะทรงนำข้าไป


  Am  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

F  

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

C                                      G  

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Am   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

F  

ข้าจะเดินในทางพระองค์

C  

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

G  

เดินตามพระเยซู


Am                 F                     C  

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       G  

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Am           F                     C  

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                G                      G7  

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

+5
bottom of page