top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

G#m                 E                B  

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     F#                 G#m  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

G#m         E                    B                F#

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        F#7

เพราะทรงนำข้าไป


  G#m  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

E  

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

B                                      F#

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

G#m   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

E  

ข้าจะเดินในทางพระองค์

B  

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

F#

เดินตามพระเยซู


G#m                 E                     B  

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       F#

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

G#m           E                     B  

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                F#                    F#7

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

+4
bottom of page