top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Gm                 D#              Bb

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     F                   Gm  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Gm         D#                  Bb              F  

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        F7  

เพราะทรงนำข้าไป


  Gm  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

D#

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

Bb                                    F  

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Gm   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

D#

ข้าจะเดินในทางพระองค์

Bb

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

F  

เดินตามพระเยซู


Gm                 D#                   Bb

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       F  

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Gm           D#                   Bb

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                F                      F7  

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

+3
bottom of page