top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

Fm                 C#              G#

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     D#                 Fm  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

Fm         C#                  G#              D#

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        D#7

เพราะทรงนำข้าไป


  Fm  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

C#

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

G#                                    D#

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

Fm   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

C#

ข้าจะเดินในทางพระองค์

G#

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

D#

เดินตามพระเยซู


Fm                 C#                   G#

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       D#

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

Fm           C#                   G#

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                D#                    D#7

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

+1
bottom of page