NO.

600

ข้าถวาย

1. ข้าถวายบทเพลงแด่พระองค์
ผู้เป็นพระเยโฮวาห์
ข้ากราบลงด้วยใจโมทนา
ทรงเป็นพระเมสิยาห์

**วันนี้พระองค์อยู่กับข้า
พรุ่งนี้พระองค์ทรงดูแล
ตลอดกาลพระองค์ทรงสัญญา
จะจัดเตรียมหนทางให้อยู่รอดปลอดภัย
จะเทพระพรให้ข้าได้อิ่มเอม
และข้าจะได้อยู่... ในสวรรค์กับพระองค์

2. ข้าจะขอติดตามพระเยซู
ผู้เป็นเจ้าของชีวา
ข้าจะทิ้งมงกุฎและชื่อเสียงของข้า
ขอตามพระองค์