NO.

199

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

1. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
มอบถวายด้วยความยินดี
ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู
ต่อพระพักตร์ตลอดชึวี

***ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย
มอบถวายหมด แด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ
2. ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
ขอนอบน้อมกราบพระบาทา
ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว
ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า