top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง
สรรเสริญพระนาม
ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม
เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

** ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญยกย่องพระนาม
ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญยกย่องพระนาม

bottom of page