top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     G  

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      C  

สรรเสริญพระนาม

              D                            G  

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                G                               C  

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 D                                 G  

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            G     G7   C  

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

G                             D  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           G    G7  C  

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

G      D                   G  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

bottom of page