top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     G#

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      C#

สรรเสริญพระนาม

              D#                          G#

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                G#                             C#

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 D#                               G#

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            G#   G#7 C#

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

G#                           D#

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           G#  G#7C#

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

G#    D#                 G#

สรรเสริญยกย่องพระนาม

+1
bottom of page