top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     A  

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      D  

สรรเสริญพระนาม

              E                            A  

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                A                               D  

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 E                                 A  

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            A     A7   D  

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

A                             E  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           A    A7  D  

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

A      E                   A  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

+2
bottom of page