top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     Bb

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      D#

สรรเสริญพระนาม

              F                            Bb

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                Bb                             D#

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 F                                 Bb

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            Bb   Bb7 D#

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

Bb                           F  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           Bb  Bb7D#

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

Bb    F                   Bb

สรรเสริญยกย่องพระนาม

+3
bottom of page