top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     B  

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      E  

สรรเสริญพระนาม

              F#                          B  

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                B                               E  

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 F#                               B  

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            B     B7   E  

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

B                             F#

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           B    B7  E  

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

B      F#                 B  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

+4
bottom of page