NO.

392

ข้าสรรเสริญพระองค์

1. จิตใจล้มลงพ่ายแพ้
อ่อนแอเกินจะทนไหว
เหนื่อยจนไม่มีแรงหายใจ
2. พระองค์ทรงฉุดข้าไว้
ปลอบโยนคนแหลกสลาย
เปิดตานำข้าผ่านพ้นไป

*พระองค์เป็นพลัง ทรงเป็นความหวัง
พระองค์เป็นเส้นทาง ในความมืดมิด
พระองค์ทรงนำข้าไป
ทรงให้ชีวิต พบวันใหม่

***ข้าสรรเสริญพระองค์
ข้าสรรเสริญพระองค์
หมดชีวิตวิญญาณ ข้ามอบถวาย
ข้าสรรเสริญพระองค์ ข้าสรรเสริญพระองค์
เพราะความรักมั่นคงไม่เคยจางหาย
ข้าสรรเสริญพระองค์

2. โปรดนำใจให้ เข้มแข็ง
ให้มีแรงจะทนไหว
โปรดให้เป็นดั่งน้ำพระทัย