NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

1. ดุจความสว่าง
พระองค์เข้ามาในความมืดมิด
ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู
หวังจะได้อยู่ กับพระองค์

***ข้าเข้ามานมัสการ
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา
พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง
ทรงพระสิริในสวรรค์
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา

****ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด
เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน (X4)