top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     E            B  

1. ดุจความสว่าง

             F#m          A  

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

E               B       A  

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     E             B          F#m           A  

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

E            B              A  

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    E  

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   B  

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  C#m                    A  

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            E  

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   B  

สมควรรับคำบูชา

                        C#m          A  

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    E               B               F#m      A  

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

E           B       A  

ทรงพระสิริในสวรรค์

E          B              F#m           A  

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

E                B             A  

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         B   C#m        A  

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      B      C#m        A  

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

bottom of page