NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     D#          Bb

1. ดุจความสว่าง

             Fm          G#

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

D#             Bb     G#

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     D#           Bb        Fm           G#

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

D#          Bb            G#

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    D#

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   Bb

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Cm                    G#

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            D#

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   Bb

สมควรรับคำบูชา

                        Cm          G#

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    D#             Bb             Fm      G#

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

D#         Bb     G#

ทรงพระสิริในสวรรค์

D#        Bb            Fm           G#

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

D#              Bb           G#

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         Bb Cm        G#

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      Bb    Cm        G#

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

-1