top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     D            A  

1. ดุจความสว่าง

             Em          G  

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

D               A       G  

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     D             A          Em           G  

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

D            A              G  

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    D  

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   A  

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Bm                    G  

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            D  

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   A  

สมควรรับคำบูชา

                        Bm          G  

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    D               A               Em      G  

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

D           A       G  

ทรงพระสิริในสวรรค์

D          A              Em           G  

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

D                A             G  

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         A   Bm        G  

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      A      Bm        G  

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

-2
bottom of page