top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     C#          G#

1. ดุจความสว่าง

             D#m          F#

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

C#             G#     F#

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     C#           G#        D#m           F#

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

C#          G#            F#

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    C#

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   G#

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Bbm                    F#

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            C#

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   G#

สมควรรับคำบูชา

                        Bbm          F#

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    C#             G#             D#m      F#

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

C#         G#     F#

ทรงพระสิริในสวรรค์

C#        G#            D#m           F#

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

C#              G#           F#

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         G# Bbm        F#

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      G#    Bbm        F#

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

-3
bottom of page