NO.

8

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     C          G

1. ดุจความสว่าง

            Dm     F

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

C              G     F

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     C             G      Dm       F

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

C            G          F

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                 C

**ข้าเข้ามานมัสการ

                 G

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

               Am               F

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                         C

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                 G

สมควรรับคำบูชา

                      Am      F

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    C            G            Dm   F

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

C           G   F

ทรงพระสิริในสวรรค์

C           G          Dm         F

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

C               G         F

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


          G   Am  F

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

       G      Am    F

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

-4