top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     C            G  

1. ดุจความสว่าง

             Dm          F  

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

C               G       F  

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     C             G          Dm           F  

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

C            G              F  

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    C  

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   G  

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Am                    F  

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            C  

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   G  

สมควรรับคำบูชา

                        Am          F  

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    C               G               Dm      F  

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

C           G       F  

ทรงพระสิริในสวรรค์

C          G              Dm           F  

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

C                G             F  

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         G   Am        F  

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      G      Am        F  

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

-4
bottom of page