top of page

NO.

447

คำตอบชีวิต

1. สิ่งที่เธอได้เคยพบเจอ
กับเวลาที่เธอเสียไป
ไม่มีอะไรทีเธอพอใจ สิ่งที่เธอต้องการ
มีแต่เพียงคําถามที่ไม่เข้าใจ

2. อยากให้เธอมีวันที่ดี
ให้วันนี้เป็นวันของเธอ
สิ่งที่เธอได้เคยสงสัย คําถามที่มีมากมาย
อยากให้เธอได้พบคําตอบ
ให้เธอได้เป็นสุขใจ

***คําตอบชีวิต คือทางของพระเยซู
พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่
เป็นทางที่มีความหวัง พระองค์จะเป็นกําลัง
เป็นแรงพลังให้เธอก้าวไป
คําตอบชีวิต คือทางของพระเยซู
พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่
เพียงเธอได้เปิดดวงใจ
เพียงเธอได้เริ1มต้นใหม่
ความรักความหวังและความสุขใจ
จะเป็นของเธอ

bottom of page