top of page

NO.

196

คำอธิษฐาน

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง

***ให้แผ่นดินพระองค์
มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์
พระเจ้านิรันดร์

****อาเมน อาเมน
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
อาเมน อาเมน
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์

bottom of page