NO.

453

คำอธิษฐานของพระเยซู

โอ พระบิดา ในเมืองสวรรค์
ขอนามพระองค์เป็นที่บูชา
ขอน้ําพระทัยในเมืองสวรรค์
เป็นเช่นนั้นในโลกา

**ขอพระบิดาประทานอาหาร
แก่ข้าพระองค์ในแต่ละวัน
ยกบาปข้าที่เคยทําผิดพลั้ง
ดังข้ายกโทษคนอื่น
ขอให้ข้าพ้นการทดลอง
นําให้ข้าพ้นจากมารร้าย
เพราะฤทธิ์เดชที่มีมากมาย
เป็นของพระองค์นิรันดร์