NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง
ดวงดาราเปล่งแสงประกาย
งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย
ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา
เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา
ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี
เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์
ด้วยใจยินดีสดใส

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน
ส่องพลันสว่างงามวิไล
โอ รัศมีดาราตรึงใจ
ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร
เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน
ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา
ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา
บาปเราก็พลันสลาย

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ
รังสีโอฬารพรรณราย
จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย
สุขสันติฉายทั่วโลกา
เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ
ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา
ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา
เพลงของเราก้องวิมาน