top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา

***อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
ด้วยการอธิษฐาน
และการวิงวอนขอบพระคุณ
แล้วสันติสุขในพระเจ้า
จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

bottom of page