top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    C                                            G  

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

F                             G              C  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

C                                             G  

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

F                            G                     C  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   F  

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        Em                    Am  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       Dm   

ด้วยการอธิษฐาน

      G                           C     C7  

และการวิงวอนขอบพระคุณ

F  

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          Em                         Am  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    Dm                   F          G     C  

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

bottom of page