NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    B                                            F#

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

E                             F#            B  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

B                                             F#

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

E                            F#                   B  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   E  

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        D#m                    G#m  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       C#m   

ด้วยการอธิษฐาน

      F#                         B     B7  

และการวิงวอนขอบพระคุณ

E  

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          D#m                         G#m  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    C#m                   E          F#   B  

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

-1