top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    Bb                                          F  

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

D#                           F              Bb

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

Bb                                           F  

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

D#                          F                     Bb

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   D#

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        Dm                    Gm  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       Cm   

ด้วยการอธิษฐาน

      F                           Bb   Bb7

และการวิงวอนขอบพระคุณ

D#

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          Dm                         Gm  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    Cm                   D#        F     Bb

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

-2
bottom of page