top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    A                                            E  

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

D                             E              A  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

A                                             E  

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

D                            E                     A  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   D  

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        C#m                    F#m  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       Bm   

ด้วยการอธิษฐาน

      E                           A     A7  

และการวิงวอนขอบพระคุณ

D  

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          C#m                         F#m  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    Bm                   D          E     A  

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

-3
bottom of page