top of page

NO.

018

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

1. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
จงเข้าไปในพระวิหาร
และนมัสการพระองค์
พระ...องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง
ขึ้นด้วยฝี พระ หัตถ์
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ สมควรสรรเสริญ

***ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร
ทุก ๆ สิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

bottom of page