top of page

NO.

022

จิตวิญญาณข้ากระหาย

1. จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า
ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ
ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

**ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง
ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ
ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

bottom of page