top of page

NO.

344

ชีวิตนี้

1. พระเยซู เรานมัสการ
ให้พระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชา
ในชีวิตข้า มีเพียงผู้เดียว
ที่เติมเต็มใจข้า คือรักพระองค์

**ทั้งชีวิตมอบให้พระองค์ เพียงผู้เดียว
และไม่มีสิ่งใดที่จะพรากข้า
ไปจากพระองค์...โฮ้ว….

***ชีวิตนี้ ข้ามอบให้พระองค์
ชีวิตนี้ ข้าสรรเสริญพระองค์
ตลอดวันเวลาที่ข้าต้องผ่าน
เรื่องราวที่โหดร้าย
ไม่หวั่นกลัวพระองค์ทรงนำข้าไป
ถึงเส้นชัย
ฮู้ว...ของพระองค์

bottom of page