top of page

NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

1. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง
เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์
ความการุณ พระคุณ พระธรรม
สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา
พระบิดา พระบุตรา
พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

**พรพระองค์ที่ทรงประทาน
ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา

***ในพระนามพระเยซู
ทรงเอ็นดูชาวประชา
ความบาปที่เราเคยทำ
เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่
แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ่
พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา
ความซึมเศร้าพวกเราหายไป

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า
นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น
ทำความดีไม่มีสักคน
ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย
ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย
น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

bottom of page