NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          Dm  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            Dm  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             Dm  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 G                           Dm  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         Gm       F  

พระบิดา พระบุตรา

             A              Dm  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           Gm  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                A                    Dm  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           Dm                         Dm  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         F                 Dm  

ความบาปที่เราเคยทำ

            Gm               Dm  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

Dm                     Gm        F  

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  Gm            Dm  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              Gm           Dm  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           Dm  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           Dm  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            Dm  

ทำความดีไม่มีสักคน

             G                               Dm  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       Gm          F                   A       Dm  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        Gm  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                A                           Dm  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา