NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          C#m  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            C#m  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             C#m  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 F#                         C#m  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         F#m       E  

พระบิดา พระบุตรา

             G#            C#m  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           F#m  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                G#                  C#m  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           C#m                         C#m  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         E                 C#m  

ความบาปที่เราเคยทำ

            F#m               C#m  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

C#m                     F#m        E  

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  F#m            C#m  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              F#m           C#m  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           C#m  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           C#m  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            C#m  

ทำความดีไม่มีสักคน

             F#                             C#m  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       F#m          E                   G#     C#m  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        F#m  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                G#                         C#m  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

-1