top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

bottom of page