NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

     Dm

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Gm

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Dm

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

A                                        Dm

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)