top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       D#m  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   G#m  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  D#m  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

Bb                                            D#m  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

+1
bottom of page