top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       Em  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Am  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Em  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

B                                              Em  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

+2
bottom of page