top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       Fm  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Bbm  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Fm  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

C                                              Fm  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

+3
bottom of page