NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       F#m  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Bm  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  F#m  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

C#                                            F#m  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

+4