top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       Gm  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Cm  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Gm  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

D                                              Gm  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

+5
bottom of page