top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       G#m  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   C#m  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  G#m  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

D#                                            G#m  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

+6
bottom of page