NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       C#m  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   F#m  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  C#m  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

G#                                            C#m  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

-1