top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       Cm  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Fm  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Cm  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

G                                              Cm  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

-2
bottom of page