NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

     Bm

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Em

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Bm

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

F#                                        Bm

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

-3