top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       Bm  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Em  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Bm  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

F#                                            Bm  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

-3
bottom of page