top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       Bbm  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   D#m  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Bbm  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

F                                              Bbm  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

-4
bottom of page